UserPreferences

HjälpMedAnpassning


HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedAnpassning

Underämnen

Innehåll

 1. Anpassning av MoinMoin
  1. Översikt över valbara anpassningar
  2. Att ändra teckenuppsättning
  3. Filbifogningar

Anpassning av MoinMoin

MoinMoin anpassas genom att ändra filen moin_config.py, vilken normalt kan finnas tillammans med moin.cgi-skripten. moin_config.py importeras av MoinMoin-huvudkoden tidigt i uppstarten och kan hittas eftersom arbetskatalogen (den med moin.cgi) är inkluderad i Pythons systemsökväg. Följdaktligen kan moin_config.py finnas varsomehslt i sökvägen PYTHONPATH.

Översikt över valbara anpassningar

Följande tabell ger förvalda värden och en kort beskrivning av de valbara variablerna. De flesta kan lämnas med sina förvalda värden. De som kan behöva ändras i varje installation är listade i exempelversionen av moin_config.py, som kommer med distributionen.

Variabelnamn Normalvärde Beskrivning
LogStore 'text:editlog' Experimentell, ändra inte
SecurityPolicy None objektklass för implementering av säkerhetsrestriktioner
allow_extended_names 1 true för att slå på ["icke-standard wikinamn"] i märkspråket
allow_subpages 1 true för att välja hierarkiska wikifunktioner (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)
allow_numeric_entities 1 true för att sätta att numeriska objekt som € för € inte ska undantas, men & etc fortfarande ska
allow_xslt 0 true för att tillåta XSLT-hantering via 4Suite (obs att om detta tillval är på så tillåter det vem som helst med lite 'know-how' att inklkudera HTML-kod i din viki, varför den normalt är avslagen)
allowed_actions [] tillåt osäkra direktiv (lista med strängar)
attachments None If None, sänd bifogade filer via CGI. Annars ger tillvalet namnet på den filkatalog som innehåller filbifogningar (nyckel dir) och den ekvivalenta URL-förändelse till denna katalog (nyckel url)
backtick_meta 1 true för att tillåta `inline literal` i märkspråket
bang_meta 0 true för att tillåta !IngetWikiNamn i märkspråket
changed_time_fmt '  [%H:%M]' Tidsformat som används i LatestChanges för sidor redigerade inom 24 timmar
charset 'iso-8859-1' Teckensättet som ska användas på systemet
check_i18n 0 Sätt till 1 endast på ett utvecklingssystem eller på en översättares system
css_url '/wiki-moinmoin/default.css' URL för de förvalda CSS-definitionerna. Gör denna en server-realtiv URL (börja med /)
data_dir './data/' Sökväg till datafilkatalogen. Förvalet är OK om du har datafilkatalogen på samma ställe som moin.cgi
date_fmt '%Y-%m-%d' Systemdatumformat. Används huvudsakligen i LatestChanges
datetime_fmt '%Y-%m-%d %H:%M:%S' Förvalt format for datum och tider. Används när användaren inte har gjort sin egen inställning eller valt förvalet för datumformat)
edit_rows 30 Förvald höjd på editorfönstret
external_diff 'diff' Ger dig möjlighet att ge en exakt filsökväg till diff-kommandot eller för att ändra vilket diff-program som ska användas, t.ex. till "gdiff" om GNU diff inte är det normala diff-programmet på din UNIX-variant
html_head META-Tag with Content-Type Extra <HEAD>-tagg för alla sidor (se HjälpMedSkal)
html_head_queries META-Tag with "NOINDEX,NOFOLLOW" for robots Extra <HEAD>-tagg för edit och åtgärds-sidor (html_head sänds också. Se HjälpMedSkal)
httpd_docs './wiki-moinmoin' katalog med öppet tillgängliga filer när den självständiga servern används
httpd_host 'localhost' värddatornamn för den självständiga servern
httpd_port 8080 port för den självständiga servern
httpd_user 'nobody' användare för att köra den självständiga servern (UNIX endast)
interwikiname None InterWiki-namn (prefix) för platen, eller None
logo_string MoinMoin logo URL-sökväx för logon som visas i det övre vänstra hörnet av en sida och används i RSS-dokument
lowerletters Latin 1 alphabetic characters and digits Gemena bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn
mail_from None From:-brevhuvud som används i sända brev
mail_smarthost None IP eller domännamn för en SMTP-server. Observera att e-post-funktionerna (underrättelser, e-postande av logindata) fungerar endast om den här variabeln är satt
max_macro_size 50 Maximum storlek för några makro-sidor i KB. Speciellt använt för att begränsa storleken på LatestChanges. Sätt till 0 för att stänga av den här begränsningen
navi_bar large HTML fragment De viktigaste länkarna i textform (/!\ det här är en gammal funtkion som kommer att försvinna och bli ersatt av bokmärken i [OpenWiki]UserPreferences)
nonexist_qm 0 Tillval för att visa ÖnskadeSidor med ett frågetecken, som i originalwikin (kan ändras av användaren)
page_footer1 Python Powered logo Anpassningsbar HTML-kod som sänds före systemets sidfote (se HjälpMedSkal)
page_footer2 "" Anpassningsbar HTML-kod som sänds efter systemets sidfot (se HjälpMedSkal)
page_form_ending 'Form' Efterstavkes för sidor som innehåller formulärdefinitioner
page_front_page 'FrontPage' Namn på framsidan (startsidan)
page_icons large HTML fragment Ikonraden högst uppe till höger på varje sida
page_icons_up icon for link to parent Den här ikonen visas på undersidor och länkar tillbaka till huvudsidan
page_local_spelling_words 'LocalSpellingWords' Namn på den sida som innehåller användardefinierade ord för stavningskontrollen
page_template_ending 'Template' suffix för sidor som innehåller mallar för nya sidor
shared_intermap None path to a file containing global InterWiki definitions
shared_metadb None sökväg till en fil som innehåller en global InterWiki sidlista
show_hosts 1 true för att visa värdnamn i LatestChanges
show_section_numbers 1 true för att visa avsnittsnummer normalt
show_timings 0 används vid utveckling
show_version 0 visa MoinMoin's version längst ner på varje sida
sitename 'An Unnamed MoinMoin Wiki' Kort beskrivning av din wiki-plats. Visas under logon högst upp på varje sida och används i RSS-dokument som kanaltitel
title1 None HTML-fragment före titelarean (se HjälpMedSkal)
title2 '<hr>' HTML-fragment efter titelarean (se HjälpMedSkal)
trail_size 5 Antal sidor i sidhistoriken som visas
ua_spiders htdig Ett reguljärt uttryck med HTTP_USER_[AGENT]er som ska uteslutas från loggning
umask 0777 umask som används på alla open(), mkdir() och liknande systemanrop
upperletters Latin 1 alphabetic characters Versala bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn
url_mappings {} uppslagstabell som används för att ändra URL-prefix (dict av 'prefix': 'replacement'); speciellt användbart på IntraNet, när hela träd av externa dokement flyttas runt
url_prefix '/wiki' Används som bas-URL för alla allmännt tillgängliga sidor som wikin kan visa, speciellt bildfiler för ikoner
url_schemas [] extra URL-scheman som du vill ha configurerade (lista med strängar)

Att ändra teckenuppsättning

Om du vill använda MoinMoin med en texkenuppsättning annan än Latin-1, kan du behöva ändra det förvalda teckenuppsättningen för WikiNamn i "moin_config.py". Ett säkert förval är US-ASCII,

upperletters = "A-Z"
lowerletters = "0-9a-z"

Med den inställningen behöver du sätta "allow_extended_names=1" och använda det speciella märktaggarna för utökade WikiNamnextended name` för att få namn med tecken utanför det latinska alfabetet.

Filbifogningar

[Self]Filbifogningsdirektivet tillåter att en sida har en eller flera bifogade filer. Eftersom filbifogningar kan bli missbrukade av DoS (Denial of Service)-attacker, är AttachFile ett direktiv som först måste tillåtas av wikiadministratören. För att göra detta, lägg till "allowed_actions = ['AttachFile']" till din konfigurationsfil.

Det finns också två olika lagrings/återhämtnings-modeller för filbifogningar.

 1. filbifogningar sparas "privat" och kan endast hämtas via CGI GET (via URL:er som http://wiki.net/moin/NågonSida?action=AttachFile&do=get&target=filenamn.typ).

 2. filbifogningar sparas i ett filbibliotek som är direktåtkomligt av webb-servern, utan att gå via MoinMoin (vilket leder till URL:er som http://wiki.net/wiki/mywiki/NågonSida/attachments/filnamn.typ).

Generellt sett är det andras tillvalet att föredra1, men gör också att extra konfigurationssteg krävs och kräver mer tillåtelser på värddatorn. På grund av detta är det första alternativet det som är valt som normalt. Filbifogningar sparas i "data"-filkatalogen, med filsökvägar som "<data>/pages/<sidname>/attachments/<filenamn>".

För det andra tillvalet måste du lägga till ett attachments-definition till din konfiguration. Detta är ett bibliotek som har två värden:
attachments = {
  'dir': 'C:/Moin/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

dir är filsystems sökväg till platsen var filbifogningarna ska sparas och url är den matchande URI för att nå denna plats. Både filkatalogerna måste finnas och kunna skrivas i av webbservern, så att den kan skapa de nödvändiga underkatalogerna och filerna för fillbifogningar. Observera att du måste skapa denna filkatalog manuellt. MoinMoin skapar den inte automatiskt för dig.

Ovanstående exemel visar en typisk konfiguration för ett Windows-system som fungerar för en installation baserat på den normala setup-proceduren (se HelpOnInstalling/ApacheOnWin32). För Unix, om du följer HelpOnInstalling/ApacheOnUnix, den nödvändiga konfigurationen ser ut som:

attachments = {
  'dir': '/usr/local/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}
Efter att du har avslutat alla konfigurationsändringar, försök att skapa ett filtillägg för att prova om det fungerar. Om du har filsäkerhetsproblem får du antagligen en Python-traceback eller något felmeddelande.